Гэрээ байгуулснаас хойш барилгын компани үнэ өсгөх эрхтэй юу?