Үнийн өсөлт - Орон сууцны гэрээнд өөрчлөлт оруулах