Үндэсний төлбөрийн системийн зөрчлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Манай Хууль зүйн үйлчилгээний төвийн хуульч өмгөөлөгч Т.Бат-эрдэнэ, Г.Жалбуу, Г.Минжмаа, М.Өлзийцэцэг нар Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн хүрээнд Зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх сургалтын Монгол банктай хамтран зохион байгууллаа. Тус сургалтын хүрээнд Төлбөрийн системийн зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын онцлогтой харилцааны талаар тухайн салбарын мэргэжилтнүүдтэй харилцан зөвшилцсөн үр дүнтэй сургалт боллоо.