Манай төвийн хуульчид компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд

Манай төвийн хуульч, өмгөөлөгч О.Цолмон, эрх зүйч Б.Булган, Б.Заяа нар Компани, хөдөлмөр болон гэрээний эрх зүйн хүрээнд компанийн удирдлага, бүтэц, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын зарим шинэ, онцлог зохицуулалт, аливаа төрлийн гэрээ байгуулахад анхаарах зарим зүйлс зэрэг сэдвээр сургалтыг "Trigteq" ХХК-ийн хамт олонд орлоо.